Järjestöjen Savo 2035

– strategiaseinä

Strategiaseinä on ollut työstettävänä ja kommentoitavana syksyllä 2018 erilaisissa tilaisuuksissa sekä verkossa. Iso kiitos kaikille seinätyöskentelyyn osallistuneille! Olemme koonneet teidän antamat äänenne ja kommenttinne, joiden pohjalta strategiaan on muotoutunut visio, missio, arvot sekä toimintalinjat ja tavoitteet.

 


Millainen on järjestöjen Pohjois-Savo? – visio

Järjestöjen Pohjois-Savo on inhimillinen ja ihmisten lähellä. Se saa voimansa paikallisista järjestöistä, jotka yhteistyössä toimien lisäävät asukkaiden hyvinvointia ja toimeliaisuutta.

Järjestöt Pohjois-Savossa toimivat avoimessa ja osallistavassa vuoropuhelussa asukkaiden, jäsenten, kuntien, maakunnan organisaatioiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Järjestöt ovat hyvin verkostoituneet keskenään. Ne ovat helposti löydettävissä ja arjessa näkyviä.

 

Mitä tehtävää varten järjestöt ovat olemassa tulevaisuudessa? – missio

Edistää:

  • asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä.
  • toimintaan mukaan tulevien yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä.
  • aktiivisen kansalaisuuden mahdollisuuksia ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Täydentää:

  • julkisen ja yksityisen sektorin palvelutuotantoa erityisesti katvealueilla.

 

Järjestöjen toiminta perustuu seuraaviin arvoihin:

  • Yhteisöllisyys
  • Yhdessä tekeminen
  • Yhteistyö
  • Osallisuus

 

Tavoitteet ja toimintalinjat

Toimintalinja 1: Uudistuva järjestötoiminta

1a. Yhdistystoiminnan ydin esille palvelumuotoilun periaatteiden avulla
Yhdistysten osaaminen täytyy tunnistaa ja niiden toimintaedellytyksen turvata. Järjestöjen täytyy löytää oma motivaattorinsa toimintaan: miksi olemme olemassa ja ketä varten. Ajatusmaailman muutos.

1b. Verkostoitumisesta voimaa löytävä järjestökenttä
Pienten yhteenliittymät. Pienten, samojen asioiden äärellä olevien, yhdistysten on löydettävä toisensa. Näin mahdollistetaan esimerkiksi uudenlaiset tapahtumat, joita olisi vaikeaa yksin järjestää.

1c. Koulutusta uudessa toimintaympäristössä toimimiseen
Uudessa toimintaympäristössä toimimisessa viestintä, mediaosaaminen, markkinointi, uudenlainen järjestötoiminta, verkostojohtaminen

1d. Lasten ja nuorten kansalaistoiminnan edistäminen
Mukaan vanhempien kanssa, lapsiystävällinen toiminta, kouluihin aktiivisen kansalaisen koulutusta

 

Toimintalinja 2: Järjestötoiminnalle riittävät ja pitkäjänteisesti ohjatut resurssit

3a. Järjestöavustukset
Järjestöjen toimintaedellytykset turvataan pohjoissavolaisissa kunnissa. Avustuksia annetaan kokonaisuus huomioon ottaen niin, että avustukset ja tilat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Avustusten myöntämiskriteerit ovat kaikille järjestöille yhdenmukaiset ja päätöksenteko on läpinäkyvää.

3b. Järjestötilat
Järjestöille on oltava ilmaisia tai edullisia tiloja sekä arkistotiloja tarjolla. Järjestötilat ovat merkittävä avustusmuoto järjestöille. Ne mahdollistavat matalan kynnyksen toiminnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi

3c. Järjestötoiminnan linkkihenkilöt
Järjestötoiminnan uudistumiseen ja toimijoiden verkostoimiseen tarvitaan linkkihenkilöitä. Koulutetaan järjestötoiminnan sisällä aktiivisia henkilöitä verkosto-osaajiksi. Kunnissa sekä maakunnassa on järjestöistä vastaavat henkilöt ja heille on resursoitu aikaa järjestötoiminnan aktivointiin.

3d. Yhdyspintasopimus
Yleishyödyllisten yhteisöjen, kuntien ja maakunnan välinen sopimus järjestölähtöisen yleishyödyllisen toiminnan tukemisesta ja avustamisesta osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita. Tavoitteen jatkuminen riippuu maakuntauudistuksen jatkosta

 

Toimintalinja 3: Järjestöt näkyväksi osaksi hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämistä kunnissa ja maakunnassa

3a. Järjestöjen on oltava löydettävissä.
Tiedonkulun parantuminen ja selkeä järjestökenttä

3b. Järjestöillä on oltava selkeät vaikuttamiskanavat kunnissa ja maakunnassa
Avoimet mahdollisuudet vaikuttaa, teema/toimiala verkostot palvelustrategian ja palvelujen suunnittelun yhteistyössä, tahtotila tehdä toimintaa yhdessä järjestöjen kanssa

3c. Järjestöjen toiminnan ohjautuminen hyvinvointitiedon avulla – missä eniten tarvetta ja avustuksella motivointi
Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja kuntien omien hyvinvointikertomusten avulla voidaan tarkastella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta, missä eniten tarvetta järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävälle työlle. Järjestöjen avustuksilla voidaan motivoida tällaiseen toimintaan paikallisesti ja alueellisesti.

3d. Järjestöjen kehittämis- ja työllistämisen toiminnan pitkäjänteinen tuki ja osaksi maakunnallista strategia- ja ohjelmatyötä.
Järjestöjen kehittämisresurssi osaksi isoa kuvaa maakunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämistyöstä. 

 

 

  • Jätä tähän sähköpostiosoitteesi, jos haluat että vastaamme sinulle.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Mikä järjestöstrategia?

Järjestöstrategiaan kootaan tietoa järjestökentän tulevaisuudennäkymistä, tavoitteista ja roolista suhteessa muuttuvaan yhteiskunnan rakenteeseen. Kokonaisuus sisältää järjestöjen yhteisen strategian ja toimenpideohjelman tuleville vuosille. Järjestöstrategia toimii työkaluna järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja yhteistyön edistämiseksi. Strategia valmistuu ja julkaistaan keväällä 2019.

Strategiatyötä tehdään osana Sakke – Pohjois-Savon Järjestöyhteistyön kehittämishankkeen toimintaa. Strategiatyötä on tekemässä ja ohjaamassa useista eri järjestöverkostojen edustajista koottu Pohjois-Savon Järjestöfoorumi Jerry.


Mitä kaikkea Pohjois-Savon Järjestöstrategia sisältää?

YLEINEN TIETO-OSA (Koostetaan eri lähteistä tietoa)
Tietoa Pohjois-Savosta toimintaympäristönä ja pohjoissavolaisten asukkaiden hyvinvoinnista
Yleistä tietoa pohjoissavolaisesta järjestökentästä ja järjestötoimintaan osallistumisesta

STRATEGIAOSA: JÄRJESTÖJEN POHJOIS-SAVO 2035
(Koostetaan strategiatyöhön osallistuneiden yhdistysten ja järjestöjen vastauksien pohjalta)

Järjestötoiminnan arvot
Järjestötoiminnan visio
Järjestötoiminnan teemat/tavoitteet/toimintalinjat

TOIMENPIDEOHJELMA 2019-2022
(Koostetaan strategiatyöhön osallistuneiden yhdistysten ja järjestöjen vastauksien pohjalta)

Teemoittaiset  toimenpiteet järjestötyölle
Työvälineitä järjestötoiminnan edistämiseen, tietoa ja esimerkkejä

KUVAUS STRATEGIAN TOTEUTUKSESTA JA  SEURANNASTA


Lisätietoja:
Sakke – Pohjois-Savon Järjestöyhteistyön kehittämishanke, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry
Projektipäällikkö Anne Aholainen etunimi.sukunimi(AT)pssotu.fi, p. 0442358997
Järjestökoordinaattori Henna Ovaskainen etunimi.sukunimi(AT)pssotu.fi , p. 0442439000
http://www.pssotu.fi/sakke.html