Kutsu järjestötoimijoille yhteisen tilakumppanuusmallin luomiseksi Kuopion kaupunkialueelle

Kutsu järjestötoimijoille yhteisen tilakumppanuusmallin luomiseksi Kuopion kaupunkialueelle
  • Onko järjestössänne tai yhdistyksessänne tarve kestävän ratkaisun löytämiseen toiminta- tai toimistotilojen osalta Kuopion kaupunkialueella? 
  • Onko yhdistyksenne sääntöjen ja suunnitellun toiminnan mukaista edistää entistä toimivampia tilaratkaisuja sekä kumppanuuksia? 
  • Onko yhdistyksenne kiinnostunut olemaan mukana kehittämässä yhteistä kumppanuusmallia?

 

Jos vastasit johonkin näistä kysymyksistä kyllä, kutsumme yhdistyksenne / järjestönne yhteistyöhön luomaan kumppanuusmallia Kuopion kaupunkialueelle.

Toiminnalle haetaan rahoitusta EU- rakennerahasto-ohjelman mukaisesta Kuopion KAKE-ohjelmasta (Kansalaistoimijalähtöinen paikallinen kehittäminen Kuopion kaupunkialueella). Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 15.5.2020. Hankkeen toteutumiseksi tarvitaan yhteistyökumppaneita Kuopion kaupunkialueella toimivista järjestöistä ja yhdistyksistä. 

 

Mitä hankkeessa syntyy?

Järjestöt tiloissa -hankkeessa kehitetään kumppanuusmalli järjestöjen, kaupungin sekä muiden sidosryhmien välille.

Kumppanuusmallin avulla edistetään:

  • järjestöille yhteisen kansalaistoiminnan keskuksen syntymistä
  • erilaisten, jo olemassa olevien järjestöjen ja kaupungin tilojen synergiaetua
  • yhdistysten ja järjestöjen monipuolisen toiminnan näkyvyyttä kaupunkilaisille
  • kaupungin ja järjestöjen välistä kumppanuutta ja vuoropuhelua.

Keskeiset työmuodot kumppanuusmallin luomiseksi ovat:

  • Kumppanuuspöytätyöskentely järjestöjen edustajien, kaupungin edustajien, yrittäjien sekä muiden sidosryhmien kesken. Kumppanuuspöytätyöskentely mahdollistaa tavoitteellisen yhteisen työskentelyn eri toimijoiden välillä yhteisen asian eteenpäin viemiseksi.
  • Järjestöjen yhteiset ”tilanvaltaus” -tempaukset, jotka tuovat järjestötoimintaa esiin kaupungissa ja elävöittävät kaupunkikeskustaa.
  • Kaupungin alueella toimivien järjestöjen tietojen, toiminnan ja vuokrattavien tilojen kokoaminen yhteen paikkaan hyödyntäen Pohjoissavolaiset.fi -järjestötietopalvelua.

 

Miten voit osallistua?

Hankkeeseen osallistutaan mukaan yhteistyösopimuksella. Yhteistyösopimuksella on mahdollista sitoutua osallistumaan mukaan toimintaan sekä tuoda rahallista resurssia yhteiseen hankepottiin. Yhdistyksenne voi sitoutua pelkästään hankkeen toimintaan, ilman rahallista panostusta.
(Huom. koronaviruksen aiheuttaman kokoontumisten välttämisen vuoksi hallitusten kokouksia voi olla vaikeaa saada koolle. Mikäli esimerkiksi sähköpostikokousta ei voida järjestää, on mahdollista tehdä sopimus ehdollisena ja hyväksyä se kokouksessa myöhempänä ajankohtana.)

 

Taustalla kumppanuuspöytäkokoontumiset vuoden 2019 aikana

Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeessa on koottu Kuopion tilakumppanuuspöytä, jossa mukana on ollut henkilöitä kaupungin vastuuviranhaltijoista, luottamushenkilöistä, järjestöistä sekä muista sidosryhmistä vuoden 2019 aikana. Kumppanuuspöytätyöskentelyssä on selvitetty järjestötoimijoiden tilakysymysten tilannetta, erilaisia ratkaisumahdollisuuksia sekä koottu tietoa nykytilanteesta sekä saatu aikaan merkityksellistä vuoropuhelua erilaisten toimijoiden välillä. Kumppanuuspöytätyöskentelyn tuloksena on todettu, että asian eteenpäinviemiseksi tarvitaan siihen erikseen kohdennettuja resursseja.

 

Hankkeen valmistelutyötä on tehty Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:n ja Kuopion kaupungin kansalaistoiminnan aktivoinnin yksikön yhteistyönä. Hankkeen tarve on noussut esille Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoiman Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeen ja sen yhteistyökumppaneiden toiminnassa vahvasti vuosina 2017-2019.

Kysy lisää ja ota yhteyttä:
Henna Ovaskainen, henna.ovaskainen@pssotu.fi, p. 044 243 9000

Asiasanat

järjestöt, yhdistykset, tilat, kumppanuus,