Hankkeet


Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseen matalan kynnyksen verkosto- ja yhteisötalon toiminnalla (Kuopion Perheentalo 2019-2021) Päätavoite: Edistää lasten ja perheiden hyvinvointia matalan kynnyksen kohtaamispaikan toiminnoilla. 1.Osatavoite: Kuopion Perheentalon toiminta tukee perheiden arkea, vanhemmuutta ja hyvinvointia vertaisuuden ja yhteistyöverkoston toimintamuodoilla Lue lisää…


Vaaralla palaa on yleishyödyllinen kehittämishanke, jossa luodaan rautavaaralainen toimintamalli kehittää maaseutuasumista sekä kylä- ja järjestötoimintaa yhteisöllisten tapahtumien ja omaehtoisen toiminnan kautta.


Ylä-Savon Vakka- hanke tukee yhdistysten toimintaa (verkostotyö, toiminnan ja osaamisen kehittäminen, vapaaehtoisten jaksaminen, kokemuskouluttajajärjestelmän luominen, uusien vapaaehtoistyön muotojen kehittäminen yms.) Yhdistystalo (Pohjolankatu 4, Iisalmi) tarjoaa maksutonta kokoontumistilaa ja on avoinna säännöllisesti Ylä-Savon asukkaille. Hankkeen toiminnan kautta tehdään näkyväksi yhdistysten työtä; Lue lisää…


Esiselvityshankkeessa kartoitetaan osuuskuntatoiminnasta kiinnostuneita ja työvoimaa tarvitsevia tahoja Kuopion maaseutualueilla. Tavoitteena on saada rakennettua laaja kokonaiskuva Kuopion maaseutualueiden kiinnostuksesta uudenlaista palvelutuotantoa kohtaan, sekä selvittää yritysten, yhteisöjen, maatalousyrittäjien ja kaupungin näkemyksiä, toiveita ja tarpeita. Esiselvityksellä pyritään löytämään aluekehittämisen todelliset alueelliset tarpeet. Lue lisää…


Spessussa nuori saa tukea opintojen loppuunviemiseen ja/tai työpaikan löytämiseen. Yhteisiä Spessu-päiviä on noin kerran viikossa reilun kahden kuukauden aikana. Niissä aiheina on mm. omien vahvuuksien löytäminen sekä tulevaisuuden haaveiden ja tavoitteiden selkeyttäminen. Lisäksi nuorella on mahdollisuus saada yksilöllistä apua arkielämän Lue lisää…


TAHTO-hankkeen tarkoituksena on osallistujan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen. Voit tulla mukaan TAHTO-hankkeen toimintaan, jos olet määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä ja saat kuntoutustukea olet ollut pitkään sairauslomalla ja olet hakemassa työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea olet ollut pitkään työttömänä ja työelämään paluu tuntuu vaikealta TAHTO-hankkeessa käynnistyy Lue lisää…


Ellu-hankkeessa tavoitteena on ylläpitää toimintakykyä eläin- ja luontoavusteisella toiminnalla. Green Care toiminnassa ryhmän toiminta luonnossa ja/tai eläinten kanssa auttaa pitämään yllä hyvinvointia ja samalla myös fyysistä kuntoa. Ellussa ryhmien toimintaa ohjaavat TOIMI-säätiön ulkopuoliset Green Care –palveluntuottajat. Vuonna 2019 toteutuu neljä Lue lisää…


Turvallinen perhe- projektin (2018-2020) kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon alueella olevat perhe/lähisuhdeväkivaltaa kokeneet parit/perheet, jotka ovat päättäneet pysyä yhdessä väkivallasta huolimatta. Hankkeessa tehdään vahvaa alueellista yhteistyötä Pohjois-Savon julkisen sektorin ja useiden väkivaltatyötä tekevien järjestöjen sekä osin myös kansainvälisten väkivaltatyön asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen Lue lisää…


Pohjois-Savon maaseutuyrittäjien ja maaseudun asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen jalkautuvalla ja ehkäisevällä verkostokriisiavulla. Maaseudun turvaverkko –hankkeen (2018-2020) kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon maaseutuyrittäjät ja heidän perheensä, maaseudun asiantuntijat ja viljelijöitä kohtaavat muut toimijat sekä yhdistykset. Hankkeen tavoitteena on muodostaa maaseudun luonnollisista verkostoista tukiverkostoja, joilla Lue lisää…


Pohjois-Savon Liikunta ry ESR-rahoitteinen hanke järjestää lähes viikoittain kuopiolaisille perheille avoimia ja maksuttomia Liikuntalauantaita ajanjaksolla 8.9.2018-25.5.2019. Liikuntalauantaiden toiminnan tuottavat hankkeessa mukana olevat yhdeksän seuraa/muuta tahoa, kukin seura/taho vetää neljä peräkkäistä Liikuntalauantaita. Lisäksi hankkeessa on toteutettu Perhetapahtuma (1.9.2018) ja toteutetaan kaksi Lue lisää…


Yhteensä: 21