Toimijat


Kylätoimikuntamme on kyläläisten vuosittaisessa kyläkokouksessa valitsema, rekisteröitymätön, toimielin. Järjestämme pienimuotoisesti erilaisia tapahtumia, esim. lasten hiihtokilpailut kevättalvisin. Olemme yhteydessä kunnan päättäjiin kyläämme koskevissa asioissa.  


Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on mm. edistää ja kehittää alueella asuvien ja vapaa-ajan asukkaiden yhteistoimintaa ja kanssakäymistä. Samalla yhdistys toimii yhteistyökumppanina kunnan ja muiden yhteisöjen suuntaan alueen kylien elinvoimaisuuden edistämisessä. Yhdistys vaalii myös alueen kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja asukkaiden Lue lisää…


Puijon Diabetesyhdistys on Suomen Diabetesliiton jäsen. Yhdistyksen toiminnan tavoite on ehkäistä diabetesta, antaa tietoa diabeteksesta, sen hoidosta ja diabeetikon itsehoidosta liitännäissairauksien ehkäisemiseksi, mahdollistaa vertaisuus ja vertaistuki diabeetikoille ja heidän perheilleen. Yhdistyksen toimisto on Kuopiossa, Kirkkkokatu 48. Toimisto pyritään pitämään avoinna Lue lisää…


Pohjois-Savon Omaishoitajat ry toimii erilaisissa elämäntilanteissa olevien omaishoitajien tukemiseksi. Heissä on puolisoaan, lastaan, vanhempiaan tai muuta läheistään hoitavia eri-ikäisiä henkilöitä. Yhdistyksen toimintaan ovat tervetulleita kaikki omaistaan hoitavat, riippumatta siitä, saako virallista omaishoidon tukea. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia omaishoitajien, omaishoitoperheiden sekä Lue lisää…


Tehtävänä on vaikuttaa alueelliseen päätöksen tekoon, tehdä esityksiä ja aloitteita yhteiskunnan toimijoille, avustaa jäsenyhdistystensä ja niiden jäsenten oma-aloitteellista toimintaa, järjestää kokouksia ja kursseja ja harrastus-, virkistys-, liikunta ja lomatoimintaa. Pitää yllä yhteyksiä jäsenyhdistyksiin ja edistää lähialue yhteistoimintaa. Yhdistyksiä on 15 Lue lisää…


Edistää terveitä elintapoja ja toimintaa, joka ehkäisee sydän- ja verisuonitauteja. Toimii paikallisena etujärjestönä sydän- ja verisuonitauteja sairastavien rinnalla. Harjoittaa tiedotus-, terveyskasvatus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa. Tukee sydän- ja verisuonitautipotilaiden kuntoutusta järjestäen liikuntaryhmiä ja kuntoutusmis-kursseja ja terveystapahtumia. Järjestää kerho-, virkistys- ja harrastustoimintaa.


Kuopion Pelastakaa Lapset ry tukee ja auttaa kaikkein haavoittavimmissa olosuhteissa eläviä lapsia mm myöntämällä avustusta harrastuksiin ja toisen asteen opintoihin Eväitä Elämälle ohjelman avulla.


Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n sääntöjen mukaisen toiminnan tavoitteena on aktivoida asukkaita toimimaan viihtyisän asumisen, monipuolisten palvelujen sekä terveellisen ympäristön puolesta ja edistää alueellista asukastoimintaa. Yhdistys pyrkii mm. seuraamaan alueen asumiseen ja ympäristöön liittyviä asioita, vaikuttamaan päätöksentekoon asukkaiden etujen mukaisesti tekemällä esityksiä Lue lisää…


Riistavesi-Seura ry on kotiseutuyhdistys jolla on omistuksessaan Museoalue Riistavedellä. Noin 1 hehtaarin kokoisella Museoalueella on yhteensä 10 erillistä rakennusta ja lisäksi kaksi rakennelmaa (vinttikaivo ja tuulipumppu). Museopirtillä pidetään kesäisin lauluiltoja ja heinäkuun alkupuolella järjestetään Perinnepäivä yhdessä alueen muiden järjestöjen kanssa. Jo Lue lisää…


Yhteensä: 219