Tiedekyläseikkailu Kuopiossa

13.06.2019 klo 12:00 - 14.06.2019 klo 19:00 / Muu, Virkistys / Snellman-kesäyliopisto

Tänä vuon­na Las­ten yli­o­pis­to jär­jes­tää en­sim­mäis­tä ker­taa koko perheen Tie­de­kylä­seik­kai­lun Kuo­pi­on yri­tys­ky­läs­sä. Ta­pah­tu­maan osal­lis­tu­jat pää­se­vät ta­ri­nan sii­vit­tä­mi­nä jän­nit­tä­väl­le seik­kai­lul­le yh­des­sä Ket­tu­lin kans­sa. Teh­tä­vä­nä on sel­viy­tyä mys­tee­ris­tä suo­rit­ta­mal­la eri tie­teen­a­loi­hin sekä sana­tai­tee­seen liit­ty­viä teh­tä­viä ja ar­voi­tuk­sia. Teh­tä­vis­tä saa­ta­vien vih­jei­den avul­la osal­lis­tu­jat ete­ne­vät ras­teil­la pyr­kien koh­ti lop­pu­rat­kai­sua. Läh­te­mäl­lä seik­kai­lul­le pää­set he­rät­tä­mään si­säi­sen tut­ki­ja­si. Kat­so myös Face­book-ta­pah­tu­ma!

Lin­tu­ko­dos­sa ta­pah­tu­van seik­kai­lun op­pai­na toi­mi­vat Ket­tu­li, Zin­ja, Suo­mu­hau­ki ja muut Lin­tu­ko­don iloi­set asuk­kaat, jot­ka kul­jet­ta­vat osal­lis­tu­jia ta­ri­nas­sa eteen­päin. Eri­ta­sois­ten teh­tä­vien an­si­os­ta ta­pah­tu­ma so­vel­tuu eri ikäi­sil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le. Myös van­hem­mat pää­se­vät mu­kaan tem­pai­se­val­le seik­kai­lul­le hie­ro­maan äly­nys­ty­röi­tään ja täy­den­tä­mään tie­to­jaan eri tie­teen­a­lois­ta.

Ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään 13.-14.6.2019 ja se on avoin­na  klo 12-19 vä­lil­lä, jo­ten pai­kal­le voi saa­pua mi­hin ai­kaan itse ha­lu­aa. Mys­tee­rin suo­rit­ta­mi­seen ei ole aika­ra­jo­ja, mut­ta ar­vi­oi­tu suo­ri­tus­aika on noin 1-2 tun­tia. Ta­pah­tu­maan voi tul­la yk­sin, yh­des­sä ka­ve­rei­den, van­hem­pien tai vaik­ka­pa iso­van­hem­pien kans­sa. Tie­de­kylä­seik­kai­lun hin­ta on 12 eu­roa hen­ki­löl­tä. Mi­kä­li tu­let nel­jän hen­gen tai sitä isom­mis­sa ryh­mis­sä saat ryh­män koko­nais­hin­nas­ta 5 eu­roa alen­nus­ta.Ta­pah­tu­maan ei tar­vit­se il­mot­tau­tua, vaan il­mot­tau­tu­mi­nen ja mak­su ta­pah­tu­vat ovel­la.

Osoitteet

  • Yrityskylä, Kauppapaikka Hermanni

    Leväsentie 2, Kuopio, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Savo

Kunta
Kuopio

Yrityskylä, Kauppapaikka Hermanni

Leväsentie 2, Kuopio, Suomi

Teemat

lapsuus ja perhe-elämä, nuoruus, opinnot, tiede, kasvatus ja sivistys, tapahtuma, tempaus

Avainsanat

alakouluikäiset, lapsiperheet, tiede, tutkiminen, kaikille avoin, kesätapahtumat

Kohderyhmä

eläkeläiset, lapset ja nuoret, perheet

Ikäryhmä

lapset (7-12 v.), nuoret (13-17 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Lisätiedot

Mukana tapahtumaa toteuttamassa ovat OLVI-Säätiö ja UEF.

Linkkejä

Lasten yliopisto

Tapahtuman tarkat tiedot

Facebook-tapahtuma

Hinta

Tie­de­kylä­seik­kai­lun hin­ta on 12 eu­roa hen­ki­löl­tä. Mi­kä­li tu­let nel­jän hen­gen tai sitä isom­mis­sa ryh­mis­sä saat ryh­män koko­nais­hin­nas­ta 5 eu­roa alen­nus­ta.

Tilan saavutettavuus

  • Pysäköintimahdollisuus
  • Järjestäjä ei takaa tilan esteettömyyttä

Ilmoittautumistiedot

Ta­pah­tu­maan ei tar­vit­se il­moit­tau­tua, vaan il­mot­tau­tu­mi­nen ja mak­su ta­pah­tu­vat ovel­la!